Posts tagged "Oo_Kant"

May 2019

တို႔ဆရာ ေရးဖြဲ႕သူ- ဦးခန္႔ (ကမ႓ာသစ္) အဖတ္အေရး သူသင္ေပး ေက်းဇူးႀကီးမား တို႔ဆရာ။ ဆံုးမသြန္သင္ လမ္းမွန္မ်ား ညြန္ျပေပးရာ တို႔ဆရာ။ ေက်ာႏွင့္ရင္သား မခြဲျခား ေစတနာျဖဴ တို႔ဆရာ။ တပည့္ေကာင္းမ်ား ေမြးဖို႔ရာ ဒုကၡမမူ တို႔ဆရာ။ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ က႐ုဏာ ေလးစားအပ္ရာ တို႔ဆရာ။ 21-5-2019 The Art Garden Rohingya