The Blog

႐ိုဟင္ဂ်ာ့ ဆို႐ိုးစကားပံု (၁၃)

Decór bolat, fiç no-baase.”

အသံထြက္- “ေဒေရွာ့ရ္ ေဘာလာတ္၊ ဖီးရ္ ေနာ္ဘာေဆ။”

ျမန္မာဘာသာျပန္

ကပ္ဆိုး ဆိုက္လွ်င္၊ ရေသ့လည္း မလႊတ္သာ။”

English Translation

Disaster does not pity on the pious.

– ဆိုလိုရင္း –

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္သည္ မ်က္ႏွာမလိုက္တတ္၊ အဆင့္အတန္း၊ အသားအေရာင္၊ လူႀကီးသူငယ္၊ သူေတာ္စင္ရေသ့၊ ဝါႀကီးဝါငယ္ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားေရြးခ်ယ္၍ ေရာက္လာသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထိုေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳရာေတြ႕ရာဟူသမွ်ပ်က္စီးေစတတ္ေၾကာင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ စကားပံု၏ လံုးခ်င္း အဓိပၸာယ္ကား Decór မွာ တိုင္းျပည္၏ ၊ bolat မွာ ေဘးအႏၲရာယ္၊ ေဘးဒုကၡ၊ fiç (သူေတာ္စင္ ရေသ့)၊ no basè မွာ ခ်မ္းသာခြင့္မရေခ် ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ျမန္မာတို႔ကလည္း “ဆင္လိုက္ရာ ဝါႀကီး၊ဝါငယ္ မေရြးသာ” ဟူ၍ ဆင္တူစကားပံုမ်ား သံုးၾကသည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၌ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားစစ္ေရးမက္ေရး စေသာ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ က်ေရာက္လာပါက မိမိသည္ မည္သည့္ဂုဏ္ထူးရိွသည္၊ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္၊ မည္သည့္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ဟူ၍ မိမိ၏ ဂုဏ္အဆင့္အတန္းကို အားကိုးတႀကီးျပဳကာ မဆင္မျခင္ မေနသင့္ေပ။ ေဘးဘယာဟူသည္ မည္သည့္ကိုမွ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ ေၾကမြပ်က္စီးေစသည္ကို ဤစကားပံုကတဆင့္ သတင္းစကားပါးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ကမ႓ာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ (ကိုဗီဒ္-၁၉) သည္လည္း ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး ျဖစ္သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားတြင္ ကပ္ေရာဂါကို အာဗာဘီယာရာမ္ သို႔မဟုတ္ ေဘာ္ရ္ဘီယာရာမ္ ဟူ၍ ေခၚေဝၚၾကသည္။ အာဗာဘီယာရာမ္ ၊ ေဘာ္ရ္ဘီယာရာမ္ တို႔သည္လည္း bola (ေဘးအႏၲရာယ္)တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူေကာင္းလူဆိုးမေရြး မ်ားစြာေသာ လူတို႔ကို ေသေက်ပ်က္စီးေစေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ကပ္ေရာဂါျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင့္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယခု လက္ေတြ႕ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုကပ္ေရာဂါဆိုးကို တားဆီးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တညီတၫြတ္ လက္ခံလိုက္နာရပါမည္။ ထို႔သို႔မဟုတ္ဘဲ မိမိသည္ မည္သူျဖစ္သည္၊ မည္ဝါျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္ကိုငဲ့ ထင္ရာၾကားရာကို အဟုတ္ဟုယံုကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနပါက မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ အနီးအနား မိမိပတ္ဝန္းက်င္သာမက ေဒသတစ္ခုလံုးပါ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေပသည္။ ဤသို႔ ေနာင္တမ်ဳိး မရရိွေစရန္ ေရွးလူႀကီးတို႔က စကားပံုျဖင့္ သတိေပးထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

မည္သည့္ လူမ်ဳိး၊ မည္သည့္ဘာသာ မဆို လုပ္ငန္းတစ္ခုကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္မွုဆိုေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စကားပံု၏ သတင္းစကားကို စိတ္ထဲမွတ္ယူလ်က္ ကိုဗီဒ္ကပ္ေရာဂါမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလႊဲမေသြ က်င့္သံုးၾကပါစို႔။

(လူထုဝဏၰ ေရးသည္)

“ကာကြယ္ေဆး”

လက္ကိုေဆးခါ ဆပ္ျပာသံုး
အျပင္ထြက္ငွာ မ်က္ႏွာဖံုး
လူစုေတြနဲ႔ ေဝးေဝးေရွာင္
အိမ္ေတာ္သာစံ စီးပြားေဆာင္
ပံုမွန္က်င့္သံုး ဂါထာေလး
ကို႐ိုနာမွ ကာကြယ္ေဆး။

 

(၂၄-၀၅-၂၀၂၀)
Editorial Team
The Art Garden Rohingya

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website